Skip Navigation Links
Domov
Predstavitev društva
O članstvu
Aktualne teme
Kontakt
Javna obravnava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-B)- skrajšani postopek

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o digitalni radiodifuziji. Ob spremljanju izvajanja veljavnega Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad) v praksi smo ugotovili, da sta določbi prvega in drugega odstavka 15. člena ZDRad upoštevaje njuno uporabo in razumevanje v praksi ob doslej premalo jasni zakonski dikciji v tem delu, postali sporni z vidika evropskega sekundarnega prava na področju elektronskih komunikacij, kot je bil ta nazadnje spremenjen koncem leta 2009, rok za prenos pa se približuje.

Skladno z navedenim in ob hkratnem upoštevanju določb Zakona o Radioteleviziji Slovenija in Zakona o medijih, se je zato MVZT v skladu z načelom pravne varnosti in jasnosti zakonske ureditve ter predvsem tudi zaradi usklajenosti s pravnim redom EU na področju elektronskih komunikacij odločil za pripravo te novele ZDRad po skrajšanem postopku. Glavni namen osnutka predloga tega zakona je torej zagotoviti pravilen prenos sekundarne zakonodaje EU v tem delu.

Zainteresirano javnost pozivamo naj svoje morebitne pripombe in predloge na ta zakonski osnutek poda čimprej, vendar pa najkasneje v roku 30 dni od te objave.

S spoštovanjem,
Marjan Turk
Generalni direktor

Priloge[PDF]:
- Sprememba Zakona o digitalni radiodifuziji
- Stališče POP TV
- Stališče društva GIZ© Gospodarsko interesno združenje GIZ
Stegne 11 B, 1000 Ljubljana | Telefon : 01 242 56 30 | Faks : 01 242 56 40 | E-mail: info@zrm.si